Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie nehnuteľnosti

 • rodinné domy/byty
 • maľovky, nátery, tapety
 • elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • garáže, terasy a pergoly
 • ohraničenia pozemkov, základy

- poistite si Váš dom, byt, garáž alebo akúkoľvek inú nehnuteľnosť

- poistenie platné už do 24 hodín

- spľahlivé, rýchle a bezproblémové plnenie

- nulová spoluúčasť pri poistnej udalosti

- asistenčné služby 24 hodín denne a zdarma

- cena poistenia už od 22€

- stačí vyplniť formulár v spodnej časti stránky ↓

Poistenie domácnosti

 • celé zariadenie domácnosti vrátane presklenia
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti a nájomcov
 • zodpovednosť z držby psa
 • peniaze v hotovosti
 • anténové zariadenia

Aké nebezpečia kryje poistenie nehnuteľnosti?

Základný balík

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Balík pripoistení

Dom

 • skrat elektromotora, prepätie
 • škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody v m3
 • krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus
 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • zvýšenie poistnej sumy pre zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a pozemku

Byt

 • atmosférické zrážky
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
 • prepätie
 • vonkajší vandalizmus

Aké nebezpečia kryje poistenie domácnosti?

Základný balík

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti, nájomcu a zodpovednosť z držby psa
 • lom skla - celé presklenie bytového priestoru a zariadenia domácnosti
 • škody spôsobené krádežou vlámaním a lúpežou

Balík pripoistení

 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • skrat elektromotora, prepätie
 • atmosférické zrážky, spodná voda
 • vonkajší vandalizmus
 • hnuteľné veci na pozemku a terase
 • zvýšenie poistnej sumy zodpovednosti príslušníkov domácnosti

Asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR